DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin StartDialog

1. Informacje ogólne

 1. Odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone są przez StartDialog Sp. z o.o., adres: ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, NIP 7831856859.
 2. Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: pomoc@startdialog.pl lub telefonicznie: +48 533 046 037.
 3. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz opis usługi.
 4. Ceny podane na stronie są cenami netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Definicje

 1. Zamówienia mogą być dokonywane przez 5 dni w tygodniu (dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach 8:00 – 16:00.
 2. Bezpłatne konsultacje oferowane przez Usługodawcę są konsultacjami on-line dotyczącymi spełnienia zasad Programu Dostępności+, które warunkują zakres spełnienia zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 3. Zamówienie usług StartDialog (Tłumacz migowy live, tłumaczenie nagrań/tesktów, szkolenia dla pracowników) są zgłaszane za pomocą formularza ankietowego oraz poprzez kontakt z Ekspertem ds. wdrożeń dostępności.
 4. Płatność za usługi StartDialog następuje po podpisaniu umowy, w której przedstawione są zasady świadczenia usługi, jej zakres, sposób płatności.

3. Zawarcie umowy

 1. Zamówienia mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Konsultacje oferowane przez Usługodawcę są konsultacjami on-line. W wyjątkowych przypadkach – na zgodny wniosek specjalisty oraz Klienta może dojść do zmiany formy prowadzenia konsultacji na formę stacjonarną.
 3. Zamówienie płatnej konsultacji ze specjalistą
 4. Zakup płatnej konsultacji następuje poprzez :
  1. wybór daty i godziny konsultacji ze wskazanym przez Klienta specjalistą lub specjalistą zaproponowanym przez Usługodawcę,
  2. uiszczenie opłaty za płatną konsultację,
  3. akceptację Regulaminu.
  4. Opłata za konsultację może być dokonana kartą płatniczą, debetową lub przez GooglePay.
  5. Płatności należy dokonać nie później niż na 24 godziny przed terminem konsultacji, chyba że umówienie konsultacji nastąpiło już po tym terminie lub z indywidualnych ustaleń lub opisu usługi wynika inaczej.
  6. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w ww. terminie, termin wybrany i zarezerwowany przez Klienta w formularzu zamówienia zostanie anulowany i może zostać wybrany przez innego Użytkownika.
  7. Do zawarcia umowy na usługę płatnej konsultacji dochodzi z chwilą dokonania płatności za zamówienie.
  8. Po złożeniu zamówienia, na podany w zamówieniu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczegółowymi informacjami dot. usługi (m.in. dane specjalisty oraz termin konsultacji).
  9. Usługa zostanie zrealizowana przez Usługodawcę w terminie wskazanym przez Klienta. Specjalista skontaktuje się z Klientem w sposób i w terminie wskazanym w zamówieniu (m.in. przez kontakt telefoniczny lub przesłanie linku do platformy umożliwiającej prowadzenie konsultacji on-line).

4. Zasady i jakość świadczonych usług

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu korzystania z usługi Tłumacz migowy live, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową oraz urządzenia mobilnego z systemem umożliwiającym skanowanie kodów QR.
 3. W przypadku zakupu Tłumacza migowego live, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  1. urządzenia mobilnego z systemem umożliwiającym skanowanie kodów QR,
  2. mikrofonu,
  3. głośników lub słuchawek,
  4. kamery podczas w wideo-tłumaczenia realizowanego z tłumaczem/ lektorem polskiego języka migowego.

5. Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zakupu Usługi, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  • urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu,
  • aktywnego konta poczty elektronicznej,
  • mikrofonu,
  • głośników lub słuchawek,
  • kamery (jeśli Klient chce brać udział w wideo-konsultacji).

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie wskazanym w umowie zawartej ze StartDialog.
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania płatności (w zależności od tego, co jest przedmiotem umowy), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
  1. W ramach korzystania z Usługi zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji – konsument ma możliwość zwrócenia się do:
   1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
   3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
   4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.